Разрешителни за дейности с отпадъци

– Разрешенията за дейности с отпадъци се издават на основание чл. 35, ал. 1 от ЗУО и включват дейност с опасни производствени отпадъци, отпадъци от черни и цветни метали (ОЧЦМ), излязло от употреба моторни превозни средства (ИУМПС), излязло от употреба електрическо и електронно оборудване (ИУЕЕО), батерии и акумулатори (НУБА) и др. за определена площадка.

– Основно изискване, на което трябва да отговаря имота, на който се възнамерява да се извършва дейността е да бъде в устройствена зона „Производствена“ или да бъде отреден за „Производствени и складови дейности“.

– Разрешението е безсрочно и се издава от съответното РИОСВ, на чиято територия се намира площадката. В него се описват данните на заявителя, адрес на площадката, отпадъците , които ще се приемат със съответните дейности, които ще се извършват и максимални количества, които ще се приемат и третират (т/годишно).

– За дейностите с ОЧЦМ, ИУМПС и ИУЕЕО е необходимо да се представят, следните банкови гаранции:
• За дейноста – 15 000 лв.
• За всяка площадка по 5000 лв.