ОНЛАЙН БАНКИРАНЕ

  • Електронно следене на паричните потоци • Електронно въвеждане и изготвяне на платежни нареждания • Електронно банкиране

ДАНЪЧНИ УСЛУГИ

  • Помощ и подготовка на документи за решаване данъчни и осигурителни казуси в зависимост от действащите нормативни документи • Организация на защита пред органи на Данъчната администрация, Национална здравноосигурителна каса (НЗОК), Национален осигурителен институт (НОИ) и Инспекция по труда (ИТ)

Счетоводни услуги за юридически лица

  • Изготвяне на счетоводна политика и индивидуален сметкоплан, съобразени със специфичната фирмена дейност; • Обработка на първични и вторични счетоводни документи – проверка, класиране, съхраняване и архивиране на счетоводната информация на хартиен и/или електронен носител; • Текущо и в срок осчетоводяване на счетоводните документи; • Консултиране относно правилното съставяне на счетоводни документи; • Изготвяне и подаване на ДДС декларации…

Счетоводни услуги за физически лица

• Регистрация на физическо лице като самоосигуряващо се лице • Ежемесечно изчисляване на осигурителните вноски и изготвяне на платежни нареждания за тях • Подаване на Декларации Образец 1 и 6 • Изготвяне и подаване на годишна данъчна декларация за физически лица • Изготвяне и подаване на декларации във връзка с доходи от наеми • Консултации и изготвяне документи във връзка…

Счетоводство

Физически лица ВИЖ ВСИЧКО Юридически лица ВИЖ ВСИЧКО Данъчни услуги ВИЖ ВСИЧКО Онлайн банкиране ВИЖ ВСИЧКО

Класификация на отпадъците

  Класификация на отпадъците е задължение на всяко лице, при чиято производствена дейност се образуват отпадъци. Класификацията се извършва за всеки генериран от дейността на дружеството отпадък не по-късно от два месеца преди образуването му в регионалната инспекция по околната среда и водите (РИОСВ), на чиято територия се образува отпадъкът. В едномесечен срок след подаване на документацията за класификация на…

Разрешителни за дейности с отпадъци

– Разрешенията за дейности с отпадъци се издават на основание чл. 35, ал. 1 от ЗУО и включват дейност с опасни производствени отпадъци, отпадъци от черни и цветни метали (ОЧЦМ), излязло от употреба моторни превозни средства (ИУМПС), излязло от употреба електрическо и електронно оборудване (ИУЕЕО), батерии и акумулатори (НУБА) и др. за определена площадка. – Основно изискване, на което трябва…

Регистрационни документи за дейности с отпадъци

  Регистрационни документи за дейности по събиране и транспортиране на отпадъци в съответствие с изискванията на чл. 35, ал. 5, във връзка с чл. 35, ал. 2, т. 2.6 Регистрационните документи за транспортиране на отпадъци се издават самостоятелно от останалите документи. Регистрационните документи за транспортиране на отпадъци се издават на юридически лица, от съответната РИОСВ на чиято територия е адреса…