ОНЛАЙН БАНКИРАНЕ

  • Електронно следене на паричните потоци • Електронно въвеждане и изготвяне на платежни нареждания • Електронно банкиране

ДАНЪЧНИ УСЛУГИ

  • Помощ и подготовка на документи за решаване данъчни и осигурителни казуси в зависимост от действащите нормативни документи • Организация на защита пред органи на Данъчната администрация, Национална здравноосигурителна каса (НЗОК), Национален осигурителен институт (НОИ) и Инспекция по труда (ИТ)

Счетоводни услуги за физически лица

• Регистрация на физическо лице като самоосигуряващо се лице • Ежемесечно изчисляване на осигурителните вноски и изготвяне на платежни нареждания за тях • Подаване на Декларации Образец 1 и 6 • Изготвяне и подаване на годишна данъчна декларация за физически лица • Изготвяне и подаване на декларации във връзка с доходи от наеми • Консултации и изготвяне документи във връзка…

Законодателство

Закон за опазване на околната среда (онбн., ДВ, бр. 91/ 25.09.2002 г. ÷ посл.изм. и доп., ДВ. бр.54 от 16 Юни 2020г.) Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Обн. ДВ. бр.25 от 18 Март 2003г. ÷ посл. изм. и доп. ДВ. бр.67 от 23 Август 2019г.) Наредба за условията и реда за…

Превантивна дейност

Законодателство Закон за опазване на околната среда (онбн., ДВ, бр. 91/ 25.09.2002 г. ÷ посл.изм. и доп., ДВ. бр.54 от 16 Юни 2020г.) ВИЖ ВСИЧКО >> ОВОС Загриженост на човечеството за своето бъдеще се долавя в средата на ХХ век с развитието на…  ВИЖ ВСИЧКО >> ЕКОЛОГИЧНА ОЦЕНКА ВИЖ ВСИЧКО >> ХИМИЧНИ ВЕЩЕСТВА ВИЖ ВСИЧКО >> ЕКОЛОГИЧНА ОТГОВОРНОСТ ВИЖ ВСИЧКО…