Класификация на отпадъците

  Класификация на отпадъците е задължение на всяко лице, при чиято производствена дейност се образуват отпадъци. Класификацията се извършва за всеки генериран от дейността на дружеството отпадък не по-късно от два месеца преди образуването му в регионалната инспекция по околната среда и водите (РИОСВ), на чиято територия се образува отпадъкът. В едномесечен срок след подаване на документацията за класификация на…

Разрешителни за дейности с отпадъци

– Разрешенията за дейности с отпадъци се издават на основание чл. 35, ал. 1 от ЗУО и включват дейност с опасни производствени отпадъци, отпадъци от черни и цветни метали (ОЧЦМ), излязло от употреба моторни превозни средства (ИУМПС), излязло от употреба електрическо и електронно оборудване (ИУЕЕО), батерии и акумулатори (НУБА) и др. за определена площадка. – Основно изискване, на което трябва…

Регистрационни документи за дейности с отпадъци

  Регистрационни документи за дейности по събиране и транспортиране на отпадъци в съответствие с изискванията на чл. 35, ал. 5, във връзка с чл. 35, ал. 2, т. 2.6 Регистрационните документи за транспортиране на отпадъци се издават самостоятелно от останалите документи. Регистрационните документи за транспортиране на отпадъци се издават на юридически лица, от съответната РИОСВ на чиято територия е адреса…

КОМПЛЕКСНИ РАЗРЕШИТЕЛНИ

Комплексно разрешително се изисква: ⦁ за изграждането и експлоатацията на нови инсталации и съоръжения за категориите промишлени дейности по Приложение № 4 от ЗООС;⦁ за експлоатацията на действащи инсталации и съоръжения за категориите промишлени дейности по Приложение № 4 от ЗООС;⦁ при съществена промяна на действащи инсталации и съоръжения.   Комплексното разрешително съдържа: ⦁ емисионни норми и технически мерки, включително…