Счетоводни услуги за юридически лица

  • Изготвяне на счетоводна политика и индивидуален сметкоплан, съобразени със специфичната фирмена дейност; • Обработка на първични и вторични счетоводни документи – проверка, класиране, съхраняване и архивиране на счетоводната информация на хартиен и/или електронен носител; • Текущо и в срок осчетоводяване на счетоводните документи; • Консултиране относно правилното съставяне на счетоводни документи; • Изготвяне и подаване на ДДС декларации…

Счетоводство

Физически лица ВИЖ ВСИЧКО Юридически лица ВИЖ ВСИЧКО Данъчни услуги ВИЖ ВСИЧКО Онлайн банкиране ВИЖ ВСИЧКО

ОТПАДЪЦИ

Законодателство • Закон за управление на отпадъците(Обн, ДВ, бр. 57 от 13.07. 2012 г., изм. и доп., ДВ, бр. 105/30.12.2016 г.) ВИЖ ВСИЧКО >> Регистрационни документи Регистрационни документи за дейности по събиране и транспортиране на отпадъци… ВИЖ ВСИЧКО >> Разрешителни ВИЖ ВСИЧКО >> ТРАНСГРАНИЧЕН ПРЕВОЗ ВИЖ ВСИЧКО >> Класификация на отпадъците Класификация на отпадъците е задължение на всяко лице, при чиято…