ЕКОЛОГИЧНА ОЦЕНКА

 Екологичната политика допринася за усъвършенстване на системите за управление на качеството на околната среда на всички равнища от стопанска дейност. Тя отчита задълженията на ръководствата да съблюдават законодателството и изискванията за опазване на околната среда.

 Към инструментите за изпълнение на екологичната политика се отнасят – оценка на въздействието върху околната среда; мониторинга; екологичния одит, екологичния контрол, които заедно съставляват екологичната оценка.

 Екологичната оценка следва да се извършва:

   – при разработването на нормативна база международни договори, закони, постановления, стандарти, норми, правила и т.н.;

     – при изготвяне на прогнози за развитие на националното стопанство и регионите, развитие регионите, национални или регионални програми;

     – при технико-икономически обосновки за разкриване, разрастване и ликвидация на стопански дейности.

Нашата основна дейност е консултиране и изготвяне на необходимата документация за планове и програми, а именно: