Класификация на отпадъците

Класификация на отпадъците

 

Класификация на отпадъците е задължение на всяко лице, при чиято производствена дейност се образуват отпадъци.

Класификацията се извършва за всеки генериран от дейността на дружеството отпадък не по-късно от два месеца преди образуването му в регионалната инспекция по околната среда и водите (РИОСВ), на чиято територия се образува отпадъкът.

В едномесечен срок след подаване на документацията за класификация на отпадъците, съответната РИОСВ ги заверява.

Едновременно с класификацията на отпадъците е необходимо подаване на отчетна книга за заверяване от РИОСВ за воденен на количествата отпадъци генерирани ежемесечно.