КОМПЛЕКСНИ РАЗРЕШИТЕЛНИ

Комплексно разрешително се изисква:

⦁ за изграждането и експлоатацията на нови инсталации и съоръжения за категориите промишлени дейности по Приложение № 4 от ЗООС;
⦁ за експлоатацията на действащи инсталации и съоръжения за категориите промишлени дейности по Приложение № 4 от ЗООС;
⦁ при съществена промяна на действащи инсталации и съоръжения.

 

Комплексното разрешително съдържа:

⦁ емисионни норми и технически мерки, включително такива за извъннормалните условия на експлоатация;
⦁ задължителни мерки за опазване на въздуха, водата и почвата;
⦁ изисквания за мониторинг;
⦁ условия за ограничаване на трансграничното замърсяване;
⦁ допърнителни мерки за достигане на действащите норми за качество на околната среда;
⦁ необходимите условия, които гарантират съответствието на инсталацията с изискванията на закона.

 КР са безсрочни, но периодично – на всеки осем години, те се преразглеждат от компетентния орган. Преразглеждане на КР се предприема и по всяко време в изрично предвидените в чл. 124, ал.3 от ЗООС случаи.


Нашата основна дейност е насочена към:

⦁ одитиране и изготвяне на подробен доклад за осъществяваната дейност и спазване условията на издаденото КР изискванията на екологичното законодателство;


⦁ консултантски услуги по всички компоненти на околната среда и фактори на въздействие и изготвяне на изискващата се документация, което да гарантира покриване на нормативните изисквания;


⦁ абонаментно обслужване и осигуряване на съответствие на извършващите се на площадката дейности с изискванията на законодателството, текущо водене на документация, отчетност и кореспонденция,  присъствие при проверки от страна на контролния орган- РИОСВ  и БД-ИБР;


⦁ организиране и провеждане на обучения на персонала по различни аспекти на екологичното законодателство – отчетност, разделно събиране и съхранение на отпадъци, безопасност на съхранение на ОХВ и смеси, информационни листове за безопасност /ИЛБ/, пиктограми за опасност и др.