ОВОС

 Загриженост на човечеството за своето бъдеще се долавя в средата на ХХ век с развитието на световната икономика, която потребява колосални по количество природни ресурси и генерира производствени замърсители и отпадъци. Сериозни опасения предизвикват «големите проекти», свързани с преразпределение на природни ресурси по територии. Реакцията срещу такива заплахи е разбираемото искане за ограничаване на негативното въздействие на антропогенната дейност и налагане на екологичен контрол.

 У нас със Закона за опазване на околната среда, утвърден от Великото народно събрание през 1991 год. се създадоха юридически предпоставки за спиране на увреждането на околната среда.

 Характерното на Закона за опазване на околната среда, че се застъпва, като основа превантивния контрол чрез въвеждането на процедури за оценка на въздействието върху околната среда. Това ще рече, че всеки проект за строителство трябва да се проверява и анализира от компетентни органи по опазване на околната среда за да се утвърди и финансира за изпълнение. С това се цели, да не се допуска да се строят нови предприятия и обекти, които ще замърсяват и увреждат околната среда.

 Освен това в ЗООС е предвиден задължителен последващ контрол чрез периодично извършване на оценка на въздействието върху околната среда по предписание на контролните органи и на обекти, които са в експлоатация.

Нашата основна дейност е консултиране на инвеститори, строители и оператори от техните първоначални проектни намерения до реализацията на проекта и изготвяне на необходимата документация за това, а именно: