Регистрационни документи за дейности с отпадъци

 

Регистрационни документи за дейности по събиране и транспортиране на отпадъци в съответствие с изискванията на чл. 35, ал. 5, във връзка с чл. 35, ал. 2, т. 2.6

Регистрационните документи за транспортиране на отпадъци се издават самостоятелно от останалите документи.

Регистрационните документи за транспортиране на отпадъци се издават на юридически лица, от съответната РИОСВ на чиято територия е адреса на управление на дружеството. В регистрационният документ се вписват отпадъците, които ще се транспортират по код и наименование, количеството (т/ година) и произход, както и транспортните средства, с които ще се транспортират.

Срокът за издаване на документа е 14 дневен след представяне на информацията в съответната РИОСВ.

Регистрационни докуметни за събиране, съхраняване и третиране на неопасни отпадъци, във връзка с чл. 35, ал. 2, т. 2÷5 от ЗУО се извършва от юридически лица.

За извършване на дейности с неопасни отпадъци, като хартия, картон, пластмаса, стъкло и др., с изключение на метални опаковки е необходимо лицата извършващи дейността да притежават регистрационен документ за третиране на отпадъци за съответната площадка.

Документите се подават в съответната РИОСВ на чиято територия е разположена площадката за третиране на неопасни отпадъци.

Срокът за издаванена регистрационничт документ е 14 дневен от входирането в съответната РИОСВ.

Регистрация, като търговец/ брокер на отпадъци се извършва от лица, които ще извършват търговски сделки с отпадъци и/или организират събирането, транспортирането и оползотворяване на съответните отпадъци.

Срокът на регистрацията е 14 дни от подаванена заявлението.