НОВИНИ

ОТПАДЪЦИ

Законодателство • Закон за управление на отпадъците(Обн, ДВ, бр. 57 от 13.07. 2012 г., изм. и доп., ДВ, бр. 105/30.12.2016 г.) ВИЖ ВСИЧКО >> Регистрационни документи Регистрационни документи за дейности по събиране и транспортиране на отпадъци… ВИЖ ВСИЧКО >> Разрешителни ВИЖ ВСИЧКО >> ТРАНСГРАНИЧЕН ПРЕВОЗ ВИЖ ВСИЧКО >> Класификация на отпадъците Класификация на отпадъците е задължение на всяко лице, при чиято…

КОМПЛЕКСНИ РАЗРЕШИТЕЛНИ

Комплексно разрешително се изисква: ⦁ за изграждането и експлоатацията на нови инсталации и съоръжения за категориите промишлени дейности по Приложение № 4 от ЗООС;⦁ за експлоатацията на действащи инсталации и съоръжения за категориите промишлени дейности по Приложение № 4 от ЗООС;⦁ при съществена промяна на действащи инсталации и съоръжения.   Комплексното разрешително съдържа: ⦁ емисионни норми и технически мерки, включително…

ЕКОЛОГИЧНА ОЦЕНКА

 Екологичната политика допринася за усъвършенстване на системите за управление на качеството на околната среда на всички равнища от стопанска дейност. Тя отчита задълженията на ръководствата да съблюдават законодателството и изискванията за опазване на околната среда.  Към инструментите за изпълнение на екологичната политика се отнасят – оценка на въздействието върху околната среда; мониторинга; екологичния одит, екологичния контрол, които заедно съставляват екологичната…

ОВОС

 Загриженост на човечеството за своето бъдеще се долавя в средата на ХХ век с развитието на световната икономика, която потребява колосални по количество природни ресурси и генерира производствени замърсители и отпадъци. Сериозни опасения предизвикват «големите проекти», свързани с преразпределение на природни ресурси по територии. Реакцията срещу такива заплахи е разбираемото искане за ограничаване на негативното въздействие на антропогенната дейност и…

Законодателство

Закон за опазване на околната среда (онбн., ДВ, бр. 91/ 25.09.2002 г. ÷ посл.изм. и доп., ДВ. бр.54 от 16 Юни 2020г.) Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Обн. ДВ. бр.25 от 18 Март 2003г. ÷ посл. изм. и доп. ДВ. бр.67 от 23 Август 2019г.) Наредба за условията и реда за…

Превантивна дейност

Законодателство Закон за опазване на околната среда (онбн., ДВ, бр. 91/ 25.09.2002 г. ÷ посл.изм. и доп., ДВ. бр.54 от 16 Юни 2020г.) ВИЖ ВСИЧКО >> ОВОС Загриженост на човечеството за своето бъдеще се долавя в средата на ХХ век с развитието на…  ВИЖ ВСИЧКО >> ЕКОЛОГИЧНА ОЦЕНКА ВИЖ ВСИЧКО >> ХИМИЧНИ ВЕЩЕСТВА ВИЖ ВСИЧКО >> ЕКОЛОГИЧНА ОТГОВОРНОСТ ВИЖ ВСИЧКО…