Счетоводни услуги за юридически лица

Счетоводни услуги за юридически лица

 

• Изготвяне на счетоводна политика и индивидуален сметкоплан, съобразени със специфичната фирмена дейност;
• Обработка на първични и вторични счетоводни документи – проверка, класиране, съхраняване и архивиране на счетоводната информация на хартиен и/или електронен носител;
• Текущо и в срок осчетоводяване на счетоводните документи;
• Консултиране относно правилното съставяне на счетоводни документи;
• Изготвяне и подаване на ДДС декларации (ако фирмата е регистрирана по ЗДДС);
• Администриране на заплати (ТРЗ);
• Изготвяне и подаване на данъчни декларации;
• Годишно приключване;
• Изготвяне на годишни финансови отчети.