Законодателство

  • Закон за опазване на околната среда (онбн., ДВ, бр. 91/ 25.09.2002 г. ÷ посл.изм. и доп., ДВ. бр.54 от 16 Юни 2020г.)
  • Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Обн. ДВ. бр.25 от 18 Март 2003г. ÷ посл. изм. и доп. ДВ. бр.67 от 23 Август 2019г.)
  • Наредба за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми (Обн. ДВ. бр.57 от 2 Юли 2004г. ÷ посл. изм. ДВ. бр.70 от 7 Август 2020г.)