Превантивна дейност

Закон за опазване на околната среда (онбн., ДВ, бр. 91/ 25.09.2002 г. ÷ посл.изм. и доп., ДВ. бр.54 от 16 Юни 2020г.)

Загриженост на човечеството за своето бъдеще се долавя в средата на ХХ век с развитието на…