ОТПАДЪЦИ

• Закон за управление на отпадъците(Обн, ДВ, бр. 57 от 13.07. 2012 г., изм. и доп., ДВ, бр. 105/30.12.2016 г.)

Регистрационни документи за дейности по събиране и транспортиране на отпадъци…

Класификация на отпадъците е задължение на всяко лице, при чиято производствена дейност се образуват отпадъци.